postheadericon Wewnątrzkomórkowy rozkład amin katecholowych

Wewnątrzkomórkowy rozkład amin katecholowych jest zjaAviskiem wtórnym w stosunku do wychwytu. Biologiczny rozkład amin katecholowych odbywa się przy udziale dwu enzymów: katecholotlenometylo- transferazy (COMT) i monoaminooksydazy (MAO) (wzór 2.9).

Katecholotlenometylotransferaza w obecności jonów magnezowych katalizuje przenoszenie rodnika metylowego z S-adenozylometioniny do grupy 3-hydroksylowej amin katecholowych. Powstające w ten sposób 3-metoksypochodne dopaminy, noradrenaliny i adrenaliny noszą odpo-

Leave a Reply