postheadericon Noradrenalina

Enzymatyczny rozkład noradrenaliny wiednie nazwy: metoksytyramina, normetadrenalina i metadrenalina. Największe stężenie COMT (podobnie jak MAO) występuje w wątrobie i nerkach, chociaż są to enzymy znajdujące się w większości narządów.

Monoaminooksydaza katalizuje oksydacyjną dezaminację amin kate- cholowych i ich 3-metoksypochodnych,: a także innych monoamin (sero- toniny, tyraminy, tryptaminy) do odpowiednich aldehydów. Aldehydy są utleniane w tkankach do odpowiednich kwasów lub redukowane do alkoholi. Na przykład z noradrenaliny pod wpływem MAO, a następnie oksydazy lub reduktazy powstaje kwas 3,4-dihydroksymigdałowy lub 3,4-di- hydroksyfenyloglikol, a z normetadrenaliny kwas 4-hydroksy-3-metoksy- migdałowy (HMMA, dawniej zwany VMA) lub 4-hydroksy-3-metoksyfe- nyloglikol (p. wzór 2.9). Kwas 4-hydroksy-3-metoksymigdałowy stanowi ok. 50°/o ogólnej ilości metabolitów amin katecholowych wydalanych z moczem.

– 3-Metoksypochodne amin katecholowych mają jeszcze ok. 0,1-1% biologicznej aktywności związków macierzystych, natomiast produkty działania MAO są biologicznie nieczynne.

Leave a Reply