postheadericon Kaptopril

Angiotensyna II w dużym stężeniu osiąga narządy zaopatrywane przez krew tętniczą krążenia dużego. W narządach tych znaczna część angiotensyny II ulega enzymatycznemu rozkładowi. W ten sposób warunkiem utrwalonego nadciśnienia, wywołanego przez angiotensynę, jest ciągłe tworzenie się reniny. (Kaptopril i enalapiril są inhibitorami konwertazy płucnej, stosowanymi w leczeniu choroby nadciśnieniowej).

Kalidyna, po odszczepieniu krańcowego aminokwasu przez osoczową aminopeptydazę, ulega przekształceniu do nonapeptydu – bradykininy. Kininogen, pod wpływem osoczowej kalikreiny, może być bez pośredniego etapu kalidyny przekształcony do bradykininy.

Unieczynnianie angiotensyny II i bradykininy odbywa się przy udziale osoczowych lub tkankowych peptydaz, zwanych odpowiednio angioten- synazą i kininazą (p. ryc. 3.1).

One Response to “Kaptopril”

Leave a Reply