postheadericon Enzymy pierwszego etapu biogenezy

Sumując – ani 5-HT, ani dotychczas, znane leki przeciwserotoninowe nie mają większego znaczenia klinicznego, co wynika z niedostatecznego poznania roli 5-HT w organizmie.

– 3.4. AUTAKOIDY PEPTYDOWE czają naczynia krwionośne. Wspólną cechą obu typów autakoidów pep- tydowych jest sposób ich biogenezy i rozpadu. Powstają one z prekursorów znajdujących się w osoczu, we frakcji a2-globulin, a mianowicie z angiotensynogenu lub kininogenu. Wytworzenie końcowych bardzo aktywnych form autakoidów — angiotensyny II i bradykininy – odbywa się dwuetapowo przy udziale enzymów hydrolitycznych (ryc. 3.1).

Enzymy pierwszego etapu biogenezy są wytwarzane w określonych narządach i uwalniane do krwi. W przypadku biosyntezy angiotensyny jest to renina, wytwarzana w aparacie przykłębkowym niedotlenionej nerki. Renina hydrolizuje osoczowy angiotensynogen do dekapeptydu – angiotensyny I. Angiotensyna I ma bardzo słabe właściwości hiperten- syjne w stosunku do zasadniczego autakoidu – angiotensyny II, która powstaje w drugim etapie biogenezy. W przypadku biogenezy kinin zasadniczym enzymem uruchamiającym pierwszy etap biogenezy jest ka- likreina.

Leave a Reply